دریافت شکایت مشاوره تخصصی و آموزش مجازی

دریافت شکایت مشاوره تخصصی و آموزش مجازی

150 150 نوفن حامی البرز

متقاضیان محترمی که نسبت به مشاوره انجام شده توسط سیستم مشاوره تخصصی و آموزش مجازی این پایگاه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایتی دارند میتوانند از طریق این سامانه موارد خود را به مدیریت موسسه منتقل نمایند.

 


[recaptcha]

 

 موسسه نوفن حامی البرز در شبکه های اجتماعی

جهت اطلاع از رویداد ها، اخبار و فعالیت های موسسه نوفن حامی البرز میتوانید شبکه های اجتماعی ما را پیگیری کنید.