جنبه‌های کاربردی و اجرایی کارآفرینی

جنبه‌های کاربردی و اجرایی کارآفرینی

از جنبه های کاربردی جنبه‌های کاربردی و اجرایی کارآفرینیو اجرایی کارآفرینی می توان به مهمترین بخش آن یعنی آموزش اشاره کرد. یکی از ابزارهای عمده توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال، آموزش است  بویژه درسطح تحصیلات عالی. دستاوردهای دانشگاهها از دو راه فعالیتهای جامعه را تحت تأثیر قرارمی دهد.

ابتدا با ارائه خدمات آموزشی که موجب رشد سرمایه انسانی می شود، سپس به عنوان یک مرکز تحقیقاتی در قالب مراکز تحقیق و توسعه، که امکان بکارگیری سایر دستاوردهای جدید علمی در عرصه های گوناگون اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات را فراهم می آورد. در این بخش است که اهمیت جنبه های کاربردی و اجرایی کارآفرینی مشخص می شود.

در این بین تقویت و توسعه کارآفرینی دانشگاه ها و مراکز آموزشی می تواند موجب حل معضل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها شده و آینده وضعیت شغلی آنان را با توجه به نوع رشته و تخصص دانشگاهی شان شفاف تر سازد. یکی از اهداف آموزشی کارآفرینی در آموزشهای علمی – کاربردی، بهبود توانایی های فردی و تخصصی دانشجویان است.

این اهداف به منظور آماده سازی دانشجویان برای تولید محصولات و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم تدوین شده اند. آموزش عالی می تواند از طریق دانش افزایی، باعث افزایش فرصت های بازار شده و سطح تقاضای کارآفرینی را ارتقاء بخشد. تحقیقات و پژوهشهای علمی – کاربردی و بنیادی مراکز آموزش عالی و پارک های علمی فناوری می توانند باعث پیشرفت و توسعه تکنولوژی و فناوری شده و از طریق ایده های جدید فرصت هایی را برای وقوع فرآیندهای کارآفرینی ایجاد کنند.

 

نقش ویژه کارآفرینان در جنبه های کاربردی و اجرایی کارآفرینی

نقش ویژه کارآفرینان در جنبه‌های کاربردی و اجرایی کارآفرینی: به دلیل نقش ویژه کارآفرینان در توسعه اقتصادی، سیاست های راهبردی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران به توسعه کارآفرینی معطوف شده است. نرخ رشد زیاد بیکاران تحصیل کرده از یک سو و بالا رفتن سطح توقعات و نیازهای افراد جامعه از سوی دیگر، باعث شده است تا دولتمردان و دستگاههای اجرایی ذیربط توجه ویژه ای را به امر کارآفرینی معطوف کنند.

مراکز دانشگاهی و متولیان امر آموزش در کشور نیز به دلیل تأثیر انکارناپذیر آموزش درکارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد، برای میل به توسعه پایدار نقش حیاتی را در این بین ایفا می کنند. دراین میان، آموزشهای علمی–کاربردی بدلیل ماهیت طرح و تأکید بر جنبه های کاربردی در آموزش از اهمیت ویژه و استراتژیک برخوردار است.