آئين‎نامه ثبت نشانه‌های جغرافيايی

آئين‌نامه نشان های جغرافيايیآئين‌نامه نشان های جغرافيايی

 

 

 فصل اول ـ كليات آئين‌نامه نشان های جغرافيايی

 ماده 1

در آئين‌نامه نشان های جغرافيايی اصطلاحات به كار برده شده داراي معانی زير مي‌باشند :
الف ـ قانون : منظور از قانون، قانون حمايت از نشانه‌های جغرافيایی مصوب 1383/11/07 مجلس شورای اسلامی می باشد.
ب ـ مرجع ثبت : مرجع ثبت در اين آئين‌نامه اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک كشور می باشد.
ج ـ استفاده كننده مجاز : هر توليد كننده‌ای كه طبق ماده 10 قانون شرايط استفاده از نشانه‌ جغرافيايی را داشته باشد.
د ـ متقاضی : هر شخص حقيقی و حقوقی است كه مطابق با ماده 7 قانون، اظهارنامه ثبت نشانه‌ جغرافيايی را به مرجع ثبت تسليم می نمايد.
هـ ـ ذينفع : ذينفع اعم از توليد كنندگان، مصرف كنندگان، تجار و مقام صلاحيتدار مربوط می باشد.
و ـ كشور مبدأ : كشوری است كه نام آن يا محل واقع در آن تشكيل دهنده نشانه جغرافيايی است كه شهرت محصول به آن منتسب است.

 فصل دوم ـ تسليم اظهارنامه آئين‌نامه نشان های جغرافيايی

 ماده 2

ثبت نشانه جغرافيايی مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت می باشد.

ماده 3

اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايی بايد در 2 نسخه در فرم مخصوص و به‌زبان فارسی تنظيم و پس از تايپ توسط متقاضی يا نماينده قانونی وی امضاء شود.
تبصره ـ ا‌ظهارنامه وقتی پذيرفته می شود كه هزينه اظهارنامه پرداخت شود و رسيد آن به همراه اظهارنامه تسليم شود.

 ماده 4

اظهارنامه نشانه جغرافيايی مشتمل بر مندرجات ذيل می باشد :
الف ـ نام، نشانی، تابعيت و سمت متقاضی يا نماينده قانونی وی.
ب ـ نشانه جغرافيايی كه ثبت آن درخواست شده است.
ج ـ اسم و اقامتگاه قانونی شخص يا اشخاص دريافت كننده ابلاغ‌ها و اخطارها در تهران.
د ـ كشور مبدأ كه نشانه جغرافيايی به آن مربوط است و محل توليد محصول.
هـ ـ كالايی كه نشانه جغرافيايی به آن مربوط است.
و ـ در صورتی كه نشانه جغرافيايی مشتمل بر كلمه يا كلماتی غير از فارسی باشد آوا نويسی آن نيز به فارسی در محل مخصوص بايد درج شود.
ز ـ تعيين نشانی در تهران برای متقاضيان خارجی.
ح ـ شماره تلفن و نشانی پست الكترونيكی در صورت وجود.
تبصره ـ نام و نشانی متقاضيان مقيم خارج از كشور علاوه بر فارسی بايد به حروف لاتين نيز نوشته و با همان حروف نيز ثبت و آگهی گردد.

 ماده 5

اظهارنامه ثبت نشانه‌های جغرافيايی بايد داراي ضمائم زير باشد :
الف ـ مدارک مثبت هويت متقاضی يا نماينده قانونی وی.
ب ‌ـ نسخه‌ اصلی يا رونوشت مصدق وكالت‌نامه در صورتی كه تقاضا توسط وكيل به عمل آيد.
ج ـ 10 عدد نمونه نشانه جغرافيايی به طريقی كه استعمال می شود حداكثر در ابعاد 10*10 سانتی متر.
د ـ مشخصات محصول كه شامل اطلاعات زير می باشد :
1ـ نام محصول و نشانه جغرافيايی كه ثبت آن درخواست می شود.
2ـ توصيف محصول شامل مواد خام، اگر لازم باشد و خصوصيات اصلی فيزيكی، شيميايی، ميكروبيولوژيك و يا طعم، بو و ظاهر (ارگانولپتيك) آن.
3ـ منطقه مشخص جغرافيايی توليد محصول.
4ـ مدارک دال بر اينكه مبدأ محصول در منطقه جغرافيايی معينی است يا محصول در آن منطقه توليد شده‌ است.
5 ـ توصيف روش بدست آوردن محصول و همچنين اطلاعات مربوط به بسته‌بندی چنانچه به بسته‌بندی برای تأمين كيفيت يا تعيين منشأ توليد يا تضمين كنترل در منطقه جغرافيايی تعيين شده نياز باشد.
6 ـ جزئيات ارتباط با محيط جغرافيايی يا مبدأ جغرافيايی.
7ـ جزئيات مراحل كنترل يا ساختار بازرسی كه به منظور احراز يا پايش رعايت مستمر خصوصيات محصول ضرورت دارد.
8 ـ طرز مخصوص الصاق برچسب محصول مربوط به كاربرد اصطلاح «نشانه جغرافيايی» ، «نشانه جغرافيايی حمايت شده» ، «نشانه جغرافيايی ثبت شده» و يا مشخصات ملی و سنتی مترادف آن بر روی محصولات.
هـ ـ تأئيديه مقام صلاحيتدار اتحاديه‌هاي مربوط و يا سازمانهاي مرتبط داير بر تصديق مبدأ توليد و انتساب كيفيت، شهرت و ساير خصوصيات مورد ادعا به آن مبدأ جغرافيايی به وسيله متقاضی.
و ـ اگر كشور مبدأ نشانه جغرافيايی ايران نباشد تسليم يك نسخه از سندی دال بر ثبت و يا شناسايی قانونی آن در كشور مبدأ به زبان اصلی كه به گواهی مقام صادر كننده آن رسيده و توسط كنسولگری ايران گواهی شده باشد به همراه ترجمه رسمی آن الزامی است.

ماده 6

مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم، آن را در دفتر مخصوص وارد و بر روي هر يك از نسخ اظهارنامه تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره اظهارنامه را قيد نموده و نسخه دوم آن را كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسيد به متقاضی مسترد خواهد كرد.

ماده 7

متقاضی يا نماينده قانونی او در هر زمان قبل از ثبت نشانه جغرافيايی میتواند ضمن درخواست كتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.
تبصره ـ در صورت استرداد اظهارنامه هزينه‌های پرداختی مسترد نخواهد شد.

 ماده 8

مرجع ثبت ظرف 15 روز از تاريخ وصول از لحاظ رعايت جنبه‌های شكلی و شرايط مقرر در قانون و اين آئين‌نامه اظهارنامه و ضمائم آن را مورد بررسی قرار مي‌دهد.

ماده 9

اگر در نتيجه بررسی، مرجع ثبت ايرادات و نواقصی در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايد بايد به صورت مكتوب و با قيد جزئيات مراتب را به متقاضی ابلاغ نمايد تا ظرف مهلت مقرر در اين آئين‌نامه اقدام به رفع نقص نمايد. در صورت عدم رفع نقص اظهارنامه رد می شود.
تبصره ـ مهلت رفع نقص برای متقاضيان ايرانی 3 ماه و برای متقاضيان خارج از كشور 6 ماه از زمان ابلاغ محاسبه می شود. چنانچه مدت مزبور كفايت ننمايد متقاضی فقط برای يك بار می تواند استمهال نمايد.

ماده10

هرگاه تقاضای ثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايی مورد پذيرش قرار گيرد جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.
آگهی مزبور شامل موارد ذيل است:
الف ـ نام، نشانی متقاضی و نماينده قانونی وی در تهران و اگر متقاضی ساكن تهران نباشد نام و نشانی و سمت نماينده قانونی وی در تهران.
ب ـ تاريخ و شماره اظهارنامه.
ج ـ نشانه جغرافيايی كه ثبت آن مورد تقاضاست.
د ـ تعيين قلمرو جغرافيايی كه نشانه در آن محدوده استفاده می شود.
هـ ـ محصولی كه ثبت نشان جغرافيايی براي آن مورد تقاضاست.
و ـ كشور مبدأ و منطقه مشخص جغرافيايی توليد.

ماده 11

در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايی مرجع ثبت ملزم است دلايل رد را به نحو مكتوب به متقاضی ابلاغ نمايد. متقاضی می تواند ضمن پرداخت هزينه‌های مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقديم نمايد.
تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقيم ايران 3 ماه و برای اشخاص مقيم خارج از كشور 6 ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.

ماده 12

هر شخصی كه نسبت به پذيرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايی اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت 60 روز از تاريخ انتشار آگهی اعتراض خود را ضمن پرداخت هزينه‌های مقرر همراه با دلايل و مدارك استنادی به مرجع ثبت تسليم نمايد.
تبصره ـ اگر معترض شخصی است كه نشانه جغرافيايی قبلاً به نام او ثبت نشده‌ است بايد در حين اعتراض ضمن پرداخت حق‌ الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايی خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و اين آئين‌نامه تسليم نمايد.

ماده 13

مرجع ثبت موظف است ظرف 30 روز نسخه‌ای از اعتراضيه را به انضمام مدارک و دلايل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نمايد.

ماده 14

متقاضی مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراضيه، پاسخ خود را ظرف 30 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. در صورتی كه متقاضی ساكن ايران نباشد مهلت مذكور برای تسليم پاسخ 60 روز خواهد بود.

ماده 15

هرگاه متقاضي به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او مسترد شده تلقي مي‌شود و مراتب كتباً به معترض اعلام می گردد تا در صورتيكه نشانه جغرافيايی وی به ثبت نرسيده باشد بر طبق اظهارنامه‌ای كه حين اعتراض تسليم شده است نسبت به‌ثبت آن اقدام نمايد.

ماده 16

در صورت عدم تمكين متقاضی با درخواست معترض موضوع در كميته‌ای مركب از رئيس اداره و يك نفر به انتخاب رئيس سازمان و يك كارشناس به‌انتخاب مديركل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مورد رسيدگی قرار می گيرد و تصميم كميته از سوی طرفين ظرف دو ماه برای اشخاص مقيم در ايران و 3 ماه برای اشخاص مقيم در خارج از ايران قابل شكايت در محاكم عمومی تهران می باشد.
تبصره1ـ تصميم‌گيری در اين كميته با اكثريت آرا می باشد.
تبصره2ـ كارشناس رسيدگی كننده نمی تواند نسبت به همان موضوع در كميته عضويت پيدا كند.

فصل سوم ـ ثبت نشانه جغرافيايی در آئين‌نامه نشان های جغرافيايی

ماده 17

ثبت نشانه جغرافيايی در دفتر مخصوص با قيد مراتب زير به عمل خواهد آمد :
الف ـ نام، نشانی و تابعيت متقاضی يا نماينده وی.
ب ـ نشانه جغرافيايی.
ج ـ تعيين كشور مبدأ و منطقه جغرافيايی و محل توليد محصولی كه نشانه برای آن استفاده می شود.
د ـ كالايی كه نشانه جغرافيايی براي آن استفاده می شود.
ه ـ مشخصات تأييد شده محصول.
و ـ تاريخ و شماره اظهارنامه، تاريخ و شماره ثبت.
ز ـ تاريخ و شماره ثبت و يا جزئيات شناسايی قانونی نشانه جغرافيايی در كشور مبدأ.
تبصره ـ درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضا متقاضی يا نماينده قانونی وی و همچنين رئيس اداره مالكيت صنعتی برسد.

ماده 18

پس از ثبت نشانه جغرافيايی مرجع ثبت مراتب را جهت اطلاع عموم آگهی می نمايد آگهی مزبور شامل مندرجات بندهای الف، ب، ج، د، و، ز ماده 17 خواهد بود.

ماده 19

گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايی توسط مرجع ثبت و در فرم مخصوص كه توسط رئيس اداره امضا می شود صادر و پس از ارائه آگهی منتشر شده تسليم متقاضی می گردد.

ماده 20

گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايی حاوی همان نكات مندرج در دفتر ثبت می باشد.

ماده 21

هر گونه تغيير و اصلاحی در نشانه جغرافيايی ثبت شده يا اطلاعات مربوط به آن كه به درخواست مالک نشانه ثبت شده و يا به تشخيص مرجع ثبت لازم باشد، منوط بر اينكه به ماهيت نشانه ثبت شده خدشه وارد نكند بايد به درخواست مالک و ضمن پرداخت هزينه‌های مقرر صورت گيرد. در صورتی كه اصلاحات و تغييرات مورد تقاضا مورد قبول اداره واقع شود بايستی پس از ثبت در دفتر مربوطه در روزنامه رسمی آگهی گردد.

ماده 22

چنانچه مرجع ثبت تغيير و يا اصلاح نشانه جغرافيايی را لازم بداند می تواند نسبت به آن حسب مورد اقدام نمايد مشروط به اينكه به ماهيت نشانه ثبت شده خدشه وارد نشود. مراتب اصلاح در دفتر ثبت و در روزنامه رسمی آگهی می گردد.

ماده 23

رسيدگی به اظهارنامه ثبت و اصلاح تغيير نشانه جغرافيايی ثبت شده يا اطلاعات مربوط به آن بر طبق همان اصول كه برای ثبت نشانه جغرافيايی ذكر شده است به عمل خواهد آمد.

فصل چهارم ـ دادخواهی و مقررات مختلفه آئين‌نامه نشان های جغرافيايی

 ماده 24

رسيدگی به دعاوی حقوقی و كيفری مرتبط با قانون و اين آئين‌نامه در صلاحيت دادگاههای عمومی تهران می باشد.

ماده 25

تجديد نظر از آرا محاكم مذكور تابع مقررات آئين دادرسی مدنی و كيفری خواهد بود.

ماده 26

دادخواست اصلاح يا ابطال نشانه جغرافيايی ثبت شده بايد به مالک يا قائم‌ مقام قانونی او ابلاغ گردد.

ماده 27

در ابلاغ مربوط به ابطال يا اصلاح بايد موارد زير تصريح شود :
الف ـ اشاره به شخص يا اشخاص ذينفع كه تقاضای ابطال يا اصلاح ثبت نشانه جغرافيايی را نموده است.
ب ـ اشاره به نشانه جغرافيايی با تصريح به مشخصات كامل ثبت.
ج ـ دلايل درخواست.

ماده 28

هرگاه دادگاه راجع به ابطال يا اصلاح نشانه جغرافيايی ثبت شده حكم قطعی صادر نمايد مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ و اين مرجع موظف است مطابق حكم دادگاه ثبت را ابطال يا اصلاح و آن را به هزينه محكوم عليه در روزنامه رسمی و كثير الانتشار آگهی نمايد.

ماده 29

آگهی مربوط به ابطال يا اصلاح بايد مشتمل بر موارد زير باشد :
الف ـ ذكر نشانه جغرافيايی.
ب ـ اشاره به اينكه نشانه جغرافيايی حسب مورد ابطال يا اصلاح شده‌ است.
ج ـ ذكر موارد اصلاحی در صورت اصلاح.
د ـ ذكر حكم قطعی دادگاه كه به موجب آن ابطال يا اصلاح صورت گرفته است.

ماده 30

مدعی خصوصی و يا مقامات قضايی مي‌توانند از دادگاه محلی كه كالاها در آنجا تهيه، توليد، توزيع و يا كشف می شود و يا دادگاهی كه موضوع در آنجا مطرح است تقاضای صدور قرار تأمين دليل يا دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش، ورود، توقيف و يا معدوم نمودن اجناس تقلبی و تقليدی را بنمايد. دادگاه در صورت تشخيص فوری بودن موضوع درخواست موظف است نسبت به تقاضای مذكور موافقت نمايد. همچنين دادگاه مكلف است برای جبران خسارات احتمالی از خواهان تأمين مناسب اخذ نمايد در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين می باشد. به درخواست مزبور بايد رونوشت مصدق گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايی ضميمه گردد.
تبصره ـ در رابطه با ساير موضوعات مربوطه وفق مقررات كلی قانون آئين‌ دادرسی مدنی و كيفری عمل خواهد شد.

ماده 31

هرگاه مرجع ثبت رأساً تصميم به رد تقاضای ثبت علامت تجاری مشتمل بر نشانه جغرافيايی غير واقعی نمايد بايد اين موضوع را به نحو مكتوب و ضمن بيان دلايل رد به متقاضی اطلاع دهد. متقاضی مي‌تواند ضمن پرداخت هزينه مربوطه ظرف مهلت مقرر اعتراض خود به مرجع قضائی تسليم نمايد.
تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقيم در ايران 20 روز و برای اشخاص مقيم در خارج 2 ماه خواهد بود.

ماده 32

رسيدگی به دعاوی مربوط به ابطال علائم تجاری گمراه كننده وفق مقررات موجود در مواد 28 الی 31 اين آئين‌نامه خواهد بود.

ماده 33

مرجع ثبت موظف است مفاد حكم قطعی در مورد ابطال ثبت علامت تجاری گمراه كننده را از طريق آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند. اين آگهی مشتمل بر موارد زير است:
الف ـ علامت تجاری ابطال شده.
ب ـ شماره و تاريخ اظهارنامه، شماره و تاريخ ثبت.
ج ـ نام و نشانی مالک.
د ـ فهرست كالاها و طبقات كه علامت تجارتی برای آن به ثبت رسيده است.
ه ـ دليل ابطال.

ماده 34

رجوع به دفتر ثبت پس از ثبت نشانه جغرافيايی جهت اخذ رونوشت مصدق و يا نسخه‌برداری از اسناد و مدارک با تقاضای كتبی ذينفع پس از پرداخت هزينه‌های مقرر امكان پذير است.